Provozní řád Chaty Čáslava

Provozní řád Chaty Čáslava

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování tohoto provozního řádu, který byl vytvořen proto, aby zajistil dobré podmínky a bezpečnost pro ubytování Vás – hostů.

Rezervace pobytu a placení:

Po zarezervování pobytu je host povinen uhradit zálohu ve výši 50% ceny pobytu dle platného ceníku na účet provozovatele 27-6654750297/0100. Jako variabilní symbol se uvede datum pobytu (nástupu na pobyt např. 24092016).Teprve uhrazením této zálohy je rezervace pobytu platná, doplatek bude uhrazen nejpozději 3 dny před nástupem k pobytu na shora uvedený účet se stejným variabilním symbolem.

Při nástupu k ubytování vybírá správce chaty tzv. ubytovací poplatek v hodnotě 10Kč/osoba/den, poplatek je odevzdáván MĚÚ.

Ubytovací pokyny:

 • Termín příjezdu pro týdenní či vícedenní pobyty 9.00 hod. -11.00 hod., termíny odjezdy 13.00 hod.-15.00 hod. Týdenní pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.
 • Termín příjezdu pro víkendové pobyty 16.00 hod. -18.00 hod., termíny odjezdy 13.00 hod.-15.00 hod.
 • Individuální příjezdy a odjezdy po dohodě
 • Před nástupem k ubytování je nutno telefonicky domluvit přesný termín příjezdu se správcem chaty.
 • Chatu hostům po příjezdu předá správce včetně klíčů od chaty a pokojů. Správce při tomto předání podá hostům individuální  pokyny pro užívání zařízení chaty. Host přebírá chatu bez zjevných vad, případnou zjevnou vadu je host povinen nahlásit správci při přebírání chaty. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.
 • Při nástupu k ubytování host uhradí správci vratnou kauci 2000 Kč, která bude vrácena při odjezdu, pokud nedojde k poškození majetku chaty
 • Po ukončení pobytu předá host chatu správci v takovém stavu v jakém ji převzal (provede běžný úklid). Případnou škodu způsobenou hostem musí host uhradit správci tím, že bude odečtena od vratné kauce. V případě vyšší hodnoty škody než je stanovená vratná kauce se škoda hradí v penězích v hotovosti nebo na účet.

Pravidla pro užívání chaty a jejího okolí během pobytu

 • Host je povinen během pobytu uchovávat v chatě a okolí pořádek a čistotu, po ukončení pobytu provést základní úklid, všechna zařízení chaty může využívat v souladu s jejich účelem, a řídit se pokyny správce chaty.
 • V celé chatě platí zákaz kouření.
 • Host je povinen respektovat dodržování nočního klidu 22.00 – 7.00 hod.
 • Platí přísný zákaz překročení maximální kapacity chaty, která je 24 osob.
 • Chatu mohou užívat pouze osoby s řádně zaplaceným a ohlášeným pobytem. Při zjištění přítomnosti pobytu neohlášené osoby na chatě je správce objektu oprávněn tuto osobu z chaty vykázat.
 • Manipulace s ohněm je možná pouze na místech k tomu určených:
  1 – Prostor otevřeného ohniště na prostranství před chatou.
  2 – Krb v krbovně chaty.
  3 – Vaření v kuchyni na plynových sporácích.
  V ostatních prostorech platí zákaz manipulace s ohněm.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele či správce přemisťovat ani jinak upravovat nábytek, vybavení či instalace chaty.
 • Případné technické poruchy chaty nezpůsobené provozem či činností hosta – oznamuje host neprodleně správci chaty, který se postará o řešení problému.
 • Ve venkovních prostorách může host využívat pouze pozemků a zařízení patřících k chatě.
 • Za děti zodpovídá vždy jejich zákonný zástupce či osoba, které je zákonný zástupce pro pobyt svěřil.
 • Použití sportovních hřišť a houpačky je na vlastní nebezpečí.
 • Chata je vybavena lékárničkou pro ošetření základních zranění. V naléhavých případech volejte 155. Kontakt na nemocnici v Novém Městě: Žďárská 610, pohotovost: pracovní dny 15-20.00, svátky a víkendy 9-20.00, tel: 566 801 850
 • Pobyt se psem je povolen pouze na základě písemného projednání s provozovatelem chaty, uhrazeným poplatkem za ubytování psa a pouze pro psy s platným očkovacím průkazem. Za škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Majitel psa je povinen po psovi vždy uklidit, tak, aby chata a její okolí zůstávala v čistotě.
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, a to včetně aut a věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.

Závěrečná ustanovení

 • Při závažném porušení provozního řádu má provozovatel či správce chaty právo ukončit pobyt hosta ještě před řádným smluveným termínem pro ukončení pobytu, a to bez finanční náhrady zaplaceného pobytu.
 • Každý host má povinnost nejpozději před nástupem k ubytování se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím.
 • Host složením rezervační zálohy potvrzuje, že byl obeznámen s povinností seznámit se tímto provozním řádem a při pobytu jej závazně dodržovat. Provozovatel má tedy při předání chaty k ubytování za to, že je host s provozním řádem plně seznámen a v plném rozsahu a znění jej respektuje a přijímá.

Dne 29.9. 2016 Pavel Čáslava – provozovatel

GPS: 49°35'1.764"N, 16°3'35.228"E Naplánujte si cestu k nám...